IN MEMORIAM - Ђорђије Ускоковић (1945 - 2023)
четвртак, 29 јун 2023 21:37

 

Ђорђије Ускоковић (1945 - 2023)Наш колега Ђорђије Ускоковић, социолог, преминуо је 25. јуна 2023. године.
Ђорђије Ускоковић, (Ђурчићи, код Да­ни­лов­гра­да, Ц. Го­ра, 1945), дипломирао со­ци­о­ло­ги­ју на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду, но­ви­нар и уредник омладинских публикација (1967-1973), секретар и уредник у уни­вер­зи­тет­ском часопису Гледишта и уред­ник уни­верзитет­ских пу­бли­ка­ци­ја (1973-2006). Главни уредник Социолошких тема (1965–1968), главни уредник Социолошког прегледа (1975-1976), потпредседник Српског социолошког друштва (тада Социолошког друштва Србије, 1984–1986), председник Секције за друштвену структуру и мобилност ЈУС-а (1978-1992). Уз више десетина научних и стручних чланака, објавио књиге: Социологија и друштвена неједнакост (1973), Схватања друштвене структуре у радовима југословенских социолога, (1977, коаутор), Друштвено-политичко ангажовање омладине (1978, коаутор).